Deel 2: Afstamming van onze vogels

Satinet roodmozaiek schimmel

AFSTAMMING VAN ONZE VOGELS. Deel 2 – Wout van Gils.

Op school leerden we vroeger al dat onze aarde vanaf de schepping bewoond was door een bepaald aantal diersoorten. Dat een zekere Hr. Darwin dit alles grondig heeft weerlegd zullen we ook nog wel ergens in ons hoofd hebben zitten. Dat de huidige dieren- en plantenwereld het resultaat is van de evolutie, met andere woorden: iedere soort, iedere familie en elk geslacht gaat terug op hun voorouders, die er volslagen anders hebben uitgezien en ook anders hebben geleefd. In de oertijd waren de reptielen, de kruipende dieren, eens de onbetwiste heersers op onze aarde en aangepast aan het leven in het water, op het land en zelfs in de lucht. Ook onze vogels stammen af van reptielen en ook heden ten dage is er nauwe verwantschap.

De oudste, bekendste vogel die ik heb kunnen opzoeken is de “ARCHAEOPTERYX”, deze leefde ± 150 miljoen jaren geleden, van deze vogel vond men in 1861 versteende resten in Beieren.

De orde der zangvogels waartoe o.a. onze vinken behoren is veel en veel jonger, deze is circa 60 miljoen jaren geleden ontstaan. Circa 10 miljoen jaren geleden begonnen de zangvogels zich ook al uit te breiden en in soorten uiteen te vallen, zoals we ze nu nog kennen. De ontwikkeling van de zangvogels is zeer zeker samengegaan met de groei en de ontwikkeling van de zaadplanten. Ook de ontwikkeling van de kleur en de leefgewoontes van de vogel heeft hiermee te maken gehad, dat dit alles veel ingewikkelder is geweest dan ik hier in een paar woorden heb neergeschreven zal eenieder wel duidelijk zijn. Diegenen die er zich verder in willen verdiepen zullen hierover nog waardevolle boeken en informatie kunnen vinden. Ik heb alleen getracht u een kleine opsomming te geven over het verleden. Ook alle kleuren in de natuur hebben een speciale biologische betekenis, nu eens kunnen soortgenoten er elkaar aan herkennen, dan weer geven ze een bepaalde gemoedstoestand of camouflage aan, of ze geven bijvoorbeeld aan, zoals bij zoveel vogelsoorten, dat er bereidheid is tot paren. Ook de mens is altijd geïnteresseerd geweest in vogels. Dit is dan ook met de jaren geëvolueerd.

Omstreeks het begin van de 20e eeuw ging men zich ook meer en meer interesseren in het doen en laten van de vogels:

A) HOE GEDRAGEN ZE ZICH IN DE NATUUR?
B) HOE GROOT ZIJN HUN AANTALLEN?
C) HOE GROOT IS HUN PRODUCTIVITEIT?
D) DE STERFTE (HOEVEEL, WAAROM, ENZ.)?
E) HUN TREKROUTES?
F) GEGEVENS AANGAANDE HUN BIOTOOP?

Dit is heden ten dage nog het geval en zeker nu men weet dat onze vogels gezien kunnen worden als de graadmeters voor de gezondheid van hun omgeving, iets wat zeer zeker van belang is voor onze samenleving en onze nakomelingen. Het fascinerende van onze vogels is wel: ze zijn altijd om ons heen, altijd levendig en interessant, zowel rond het water als in bossen, dorpen en steden ofwel heel ver afgelegen. De vogels voelen, indien het biotoop hen bevalt, zich altijd thuis. Ze zullen er zich dan altijd snel aanpassen, zowel qua leefgewoonte, voedsel, kleur als schuwheid ten opzichte van de mens.

Onze vogels behoren tot de hogere gewervelde diersoorten met een constante en verhoudingsgewijs hoge lichaamstemperatuur van 38° tot 44° C. Zij hebben twee paar ledematen, waarvan de voorste in de loop der jaren zijn geëvolueerd tot vleugels, die uiteraard dan weer dienen om te vliegen.

Bij sommige soorten echter zijn deze zo zwak ontwikkeld dat de vogels niet in staat zijn om ermee te vliegen, zoals de struisvogel en pinguïns. Ook komt het voor dat de vleugels zijn omgevormd om ermee te kunnen zwemmen (pinguïns). Zoals ik hierboven al schreef, zijn de vogels miljoenen jaren geleden ontwikkeld uit reptielen, en heden ten dage zijn er nog steeds kenmerken die ons daaraan herinneren. Zowel vogels als reptielen planten zich voort door middel van eieren. Hun geslachts- en uitscheidingsorganen zijn tot cloaca gevormd, en ook hun embryonale ontwikkeling verloopt op dezelfde wijze. De vogels beschikken ook over diverse zintuigen die ook de evolutie hebben doorstaan en in de loop der tijden zijn aangepast. Een zeer belangrijk zintuig van de vogel is wel het gezichtsvermogen. Vogels kunnen over het algemeen veel beter zien dan andere diersoorten. Ook het gehoororgaan speelt een belangrijke rol in hun bestaan. Kortom, alles heeft zich in de loop der eeuwen aangepast aan hun biotoop of hun milieu. Denk maar eens aan de ontwikkeling van de poten van diverse vogels, zoals de specht, buizerd, eenden, waterhoen, hoenders. Elk van deze soorten gebruikt zijn poten om volgens zijn eigen manier van leven te kunnen voortbestaan en om aan zijn voedsel te geraken en te zoeken. Dat tegenwoordig ook de mens een invloed kan hebben op bepaalde vogelsoorten is ons de laatste jaren al genoeg bekend geworden. Ook de mutaties (zie verder in deze uiteenzetting, gril van de natuur) speelden hierin een belangrijke rol.

Denk maar eens aan:
1) Isabel-, spreeuw, -merel, -zanglijster, -mus, -groenling, enz.
2) Agaat en zilver (huismus), de kanarie (in al zijn kleuren en rassen)
3) Albino-, -zanglijster, -merel, -groenling, enz.
4) Bruine groenvinken.
5) Kruisingen met of zonder kanariebloed.
6) En nog vele andere.

Dit alles door toedoen van “mutaties” en de selectieve kweek door diverse vogelliefhebbers. Het geluk speelt hierin ook een grote rol. Over enkele van deze punten wil ik het in een volgend hoofdstuk nog eens kort hebben, voor zover dit in mijn mogelijkheden ligt. Ik hoop dat liefhebbers die hier meer over weten of het om bepaalde redenen niet met mij eens zijn, ook eens de pen ter hand nemen om hun ervaringen op papier te zetten. Onze liefhebberij vaart er alleen maar wel bij wanneer we gegevens met elkaar delen.

E-mailadres: wout@woutvangils.nl

 

More Articles

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 13: Makkelijk om te weten

MAKKELIJK OM te weten.      Wout.van.Gils. AFSTAMMING: Tweeledige term; wordt gebruikt voor herleiding naar de oervoorvader en voor  herleiding naar voorouders van verschillend ras aan de

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 12: De stam

koppel witte

DE STAM .                                                 Wout van Gils. In het kort kunnen we stellen dat een stam is het kweken van dezelfde vogels die een zo

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 15: Slotwoord

SLOTWOORD.                                                    wout van Gils Beste vogelvrienden, bent u akkoord met mijn titel: “VOGELS IN VOGELVLUCHT”    Bent u het ook eens dat voor velen dit

ClosePlease login

No account yet? Register

Vogels in vogelvlucht

Deel 14: Bibliografie

Geraadpleegde LITERATUUR.                       1)      De Vogelwereld   (Dennis Avon en Tony Tilford)                     2)      Broedende vogels   (Moussault)                     3)      Maandblad De

ClosePlease login

No account yet? Register